LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami    Logo PFRN

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON

  [ Zaloguj ]     Dzisiaj jest : 25 Lipiec 2021, Niedziela 
 Menu strony
Statuty, uchwały

Wszystkie artykuły » Statut LUBSPON

Statut LUBSPON
03 Sierpień 2005, Środa

Również dostępny jako pliki w formacie PDF i RTF w dziale Download.

NAZWA I SIEDZIBA
Art.1
Stowarzyszenie nosi nazwę: "Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami", w dalszej części umowy zwane będzie LUBSPON lub Stowarzyszeniem.
Art.2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Art.3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielona Góra.
Art.4
LUBSPON może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działalności. LUBSPON opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu Stowarzyszenia, może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Art.5
Celem działalności LUBSPON jest: a) reprezentacja interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych, b) tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, c) promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia, d) tworzenie wizerunku pośrednictwa - jako profesji i pośrednika - jako członka odrębnej grupy zawodowej, e) wypracowanie zasad etyki zawodowej, kontrola i egzekwowanie przestrzegania zasad, f) ochrona interesów członków Stowarzyszenia, g) dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych pośredników, h) udział w tworzeniu rynku nieruchomości.
Art.6
Cele Stowarzyszenia opisane w art.5 będą realizowane poprzez prowadzenie działalności polegającej na: a) prowadzeniu pozaszkolnych form kształcenia (organizowanie kursów, szkoleń i seminariów dotyczących rynku nieruchomości) dla członków Stowarzyszenia, b) potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód pośrednika lub kandydatów do tego zawodu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, c) organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, d) badaniu rynku nieruchomości, e) prowadzeniu archiwum.
Art.7
Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art.8
Członkowie LUBSPON dzielą się na: a) zwyczajnych. b) wspierających
Art.9
Członkiem zwyczajnym LUBSPON może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, trudniąca się zawodowo wykonywaniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak i zajmująca się zawodowo działalnością naukową lub dydaktyczną, obejmującą swym zasięgiem problematykę związaną z obrotem nieruchomościami. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemny wniosek do zarządu, rozpatrzenie wniosku nastąpi w czasie 3 miesięcy. We wniosku należy udokumentować fakt prowadzenia działalności zawodowej, zgodnej z zasadami Stowarzyszenia. Właściciele firm zajmujących się pośrednictwem, wykazują minimum 12-to miesięczny okres prowadzenia działalności. Pracownicy w/w firm, wylegitymować się muszą minimum jednorocznym okresem zatrudnienia w firmach tego typu. Warunkiem przyjęcia jest spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w zasadach etyki zawodowej oraz rekomendacja co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. W przypadku pracownika musi on przedstawić zgodę właściciela firmy, w której pracuje. Zarząd uchwałą przyjmuje w poczet członków. Od uchwały w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Prawo do złożenia odwołania przysługuje kandydatowi i każdemu z członków LUBSPON. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego pierwszymi członkami zwyczajnymi.
Art.10
Członek zwyczajny ma prawo do: a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz LUBSPON, b) brania udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków, składania wniosków, propozycji, uchwał; c) brania udziału w pracach komisji, zespołów naukowych, grup roboczych - stałych i okresowych, d) korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego, e) uczestnictwa we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez LUBSPON, f) używania znaku Stowarzyszenia,
Art.11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera działalność LUBSPON. O przyjęciu decyduje Zarząd, na pisemny wniosek danej osoby.
Art.12
Członek wspierający może bez prawa głosu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a także brać udział z głosem doradczym w pracach komisji, grup i zespołów oraz uczestniczyć w organizowanych przez LUBSPON imprezach.
Art.13
Członkowie zwyczajni LUBSPON obowiązani są do: a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz LUBSPON, b) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia, c) przestrzegania zasad etyki zawodowej, d) przyczyniania się do osiągania celów LUBSPON, e) terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
Art.14
Osoby trudniące się zarówno wykonywaniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które nie spełniają formalnych wymogów uzyskania statusu członka zwyczajnego, mogą być przyjęte do Stowarzyszenia w charakterze tzw. członków oczekujących. 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków oczekujących jest: minimalny sześciomiesięczny okres prowadzenia działalności usługowej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, rekomendacja co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. 2. Członek oczekujący posiada prawa członka zwyczajnego określone w art.10 Statutu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz LUBSPON oraz z wyjątkiem prawa używania znaku Stowarzyszenia / tj lit. a., f. /. 3. Członek oczekujący posiada obowiązki członka zwyczajnego określone w art.13 Statutu.
Art.15
Członkostwo LUBSPON ustaje na skutek: a) dobrowolnego wystąpienia, śmierci członka lub w przypadku członka wspierającego, będącego osobą prawną jego likwidacji, albo wypowiedzenia członkostwa. Fakty powyższe potwierdza Zarząd uchwałą; b) skreślenia przez Zarząd z powodu: - zaprzestania działalności zawodowej, - nie wypełniania obowiązków członka, w szczególności zalegania za okres dłuższy niż trzy miesiące po uprzednim upomnieniu, - wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego; c) od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni daty doręczenia.
WŁADZE LUBSPON
Art.16
Władzami LUBSPON są: 1. Walne Zgromadzenie 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna 4. Sąd Koleżeński 5. Rzecznik ds. dyscyplinarnych
Art.17
Kadencja wszystkich wybieralnych władz LUBSPON trwa trzy lata. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych koszów. Nie można łączyć funkcji w wybieralnych władzach LUBSPON.
Art.18
Uchwały wszystkich władz LUBSPON - z wyjątkiem spraw szczegółowych, przewidzianych w niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
WALNE ZGROMADZENIE
Art.19
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem LUBSPON. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.
Art.20
Walne Zgromadzenie zbiera się przynajmniej raz do roku.
Art.21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. Zarząd może zwołać także Zgromadzenie z własnej inicjatywy, w miarę potrzeby. Uprawniony podmiot składa pisemny wniosek do Zarządu. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie określonym w art.20, grupa członków może samodzielnie zwołać takie Zgromadzenie.
Art.22
O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia listami poleconymi członków, na co najmniej 14 dni przed Zgromadzeniem. Zarząd wyznacza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadomi członków pisemnie na co najmniej 7 dni przed Zgromadzeniem. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje sprawy zgłoszone we wniosku. Porządki obrad Walnych Zgromadzeń mogą być poszerzone o dodatkowe punkty - na żądanie co najmniej 1/3 obecnych na Zgromadzeniu.
Art.23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: a) wybór członków Zarządu - w tym Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej - w tym jej przewodniczącego, Sądu Koleżeńskiego - w tym jego przewodniczącego, Rzecznika ds. dyscyplinarnych oraz uzupełnienie ich składów, jak również odwoływanie w/w władz, b) określenie głównych kierunków działania LUBSPON, c) uchwalenie rocznych preliminarzy budżetowych, d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów LUBSPON, e) udzielanie absolutorium Zarządowi, f) zmiana Statutu, g) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika ds. dyscyplinarnych, uchwalenie zasad etyki zawodowej i innych, obowiązujących członków Stowarzyszenia aktów wewnątrz organizacyjnych, h) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i od uchwał Zarządu, w sprawach przewidzianych w Statucie, i) rozwiązanie LUBSPON, j) tworzenie stałych i okresowych komisji, k) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich, l) uchwalenie regulaminu i wybór pierwszego składu Sadu Polubownego, ł) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia, m) uchwalenie zasad powołania biura Stowarzyszenia, n) sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów.
Art.24
W przypadku braku quorum (art. 18), drugi termin wyznaczany jest 30 minut po pierwszym. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest władne podjąć uchwały, bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
Art.25
Uchwały dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i odwołania wybieralnych władz muszą zapaść większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
Art.26
Wnioski co do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członkowie mogą składać pisemnie przed zatwierdzeniem porządku.
ZARZĄD
Art.27
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków tj. Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz członków w liczbie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
Art.28
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej i państwowej oraz innych organizacji i stowarzyszeń.
Art.29
Dla ważności pism i oświadczeń składanych w imieniu Stowarzyszenia, a w tym również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa wraz z jednym z pozostałych członków Zarządu.
Art.30
Do kompetencji Zarządu należy: a) występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie i odebranie członkostwa honorowego, b) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych lub zagranicznych, c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, c) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia, e) przyjmowanie i skreślanie (wykluczenie) członków zwyczajnych i wspierających, f) powoływanie grup roboczych, komitetów i zatwierdzanie planów ich pracy.
Art.31
Obowiązkiem Zarządu jest zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego roku najpóźniej do dnia 30 czerwca.
Art.32
Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego.
Art.33
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch innych członków Zarządu może zwołać dodatkowe posiedzenie. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznik ds. dyscyplinarnych i zaproszeni przez Zarząd goście. Może zatrudniać niezbędny personel. Prace biura nadzoruje Prezes lub Wiceprezes LUBSPON.
KOMISJA REWIZYJNA
Art.34
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się ona z trzech członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie.
Art.35
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest: a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w szczególności działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości i rzetelności, b) występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych, c) żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień, d) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.
SĄD KOLEŻEŃSKI
Art.36
Sąd koleżeński składa się z trzech członków powołanych przez Walne Zgromadzenie.
Art.37
Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw związanych z nieprzestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów pomiędzy członkami LUBSPON.
Art.38
Tryb działania Sądu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie
RZECZNIK DO SPRAW DYSCYPLINARNYCH
Art.39
Przy Stowarzyszeniu działa Rzecznik d/s dyscyplinarnych, którego zasady i tryb postępowania określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
SĄD POLUBOWNY
Art.40
Przy Stowarzyszeniu działa Sąd Polubowny, którego zasady i tryb postępowania określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art.41
Na majątek LUBSPON składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art.42
Fundusze LUBSPON stanowią: a) wpisowe i składki członkowskie, b) dotacje i subwencje, c) wpływy z działalności statutowej, d) darowizny, zapisy itp., e) wpływy z działalności gospodarczej wykorzystywane są na cele statutowe.
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art.43
Decyzję o rozwiązaniu LUBSPON może jedynie podjąć Walne Zgromadzenie, specjalnie w tym celu zwołane.
Art.44
Walne Zgromadzenie, o którym wyżej mowa określi w uchwale cel, na który przeznaczony zostanie majątek LUBSPON i powoła komisję likwidacyjną.

   [ Drukuj ] [ Wyślij stronę ]

Wszelkie prawa zastrzeżone
Powered by Php Blue Dragon CMS © 2003-2007 Łukasz Sosna & Team :: Polityka cookies