LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami    Logo PFRN

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON

  [ Zaloguj ]     Dzisiaj jest : 25 Lipiec 2021, Niedziela 
 Menu strony
Statuty, uchwały

Wszystkie artykuły » Statut PFRN

Statut PFRN
03 Sierpień 2005, Środa

Statut Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Również dostępny jako pliki w formacie PDF i RTF w dziale Download.Rozdział I. Nazwa, charakter, teren działania,siedziba.
Rozdział II. Cele Federacji i formy działania.
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Rozdział IV. Władze Federacji.
Rozdział V. Fundusze i majątek Federacji.
Rozdział VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Federacji.ROZDZIAŁ I

NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§1.


Tworzy się związek stowarzyszeń specjalistów rynku nieruchomości pod nazwą: POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI zwany w dalszej części statutu "FEDERACJĄ" (PFRN).

§2.


Federacja jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną jako stowarzyszenia specjalistów rynku nieruchomości.

§3.


Federacja jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną, działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie sfederowanych stowarzyszeń.

§4.


Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz naczelnych jest miasto Warszawa.

§5.


Federacja może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§6.


Federacja opiera swą działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych organizacji członkowskich. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników.

§7.


Federacja używa pieczęci okrągłej z napisem:

"Polska Federacja Rynku Nieruchomości" w otoku i innych ustalonych przez władze Federacji.

§8.


Federacja może ustalić własne godło i odznakę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA I FORMY DZIAŁANIA

§9.


Federacja jest organizacją społeczną realizującą swoje cele w granicach obowiązujących przepisów prawa i ma za zadanie rozwiązywanie problemów środowisk specjalistów pracujących na rynku nieruchomości.

§10.


Do celów Federacji należy:

a. działanie na rzecz rozwoju zawodów związanych ze specjalistyczną obsługą rynku nieruchomości,

b. wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk specjalistów rynku nieruchomości,

c. tworzenie warunków dla powstania samorządów zawodowych na rynku nieruchomości,
d. ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości,

e. doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych specjalistów rynku nieruchomości,

f. organizowanie między stowarzyszeniowych działań dot. formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej na rynku nieruchomości oraz kontroli ich przestrzegania,

g. reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym,

h. podjęcie działań umożliwiających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej specjalistów rynku nieruchomości,

i. ochrona prawa własności,

j. działanie na rzecz wzmacniania sfederowanych, w szczególności regionalnych stowarzyszeń,

k. działanie na rzecz standaryzacji usług na rynku nieruchomości,

l. działanie na rzecz rozwoju umiejętności doradczych wśród pośredników i zarządców.

§11.


Federacja osiąga swoje cele określone w paragrafie 10 w szczególności poprzez:

a. organizowanie działań między stowarzyszeniowych o zasięgu krajowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów, wystaw, itp.,

b. współdziałanie z organami państwa oraz z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego rynku nieruchomości,

c. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń stowarzyszeń zawodowych innych krajów, opracowań własnych i innych,

d. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy i specjalizacji zawodowej,

e. prezentowanie z upoważnienia Stowarzyszeń - członków Federacji wobec społeczeństwa, władz i organów państwowych oraz innych organizacji wspólnych poglądów i opinii dotyczących m.in. rynku nieruchomości, uregulowań prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz roli i zadań specjalistów rynku nieruchomości,

f. promowanie specjalistycznych wydawnictw krajowych i zagranicznych z dziedziny rynku nieruchomości,

g. promowanie firm krajowych specjalizujących się w obsłudze rynku nieruchomości i w szkoleniach w tym zakresie,

h. formułowanie zaleceń wobec członków Federacji istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych,

i. współpraca z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi specjalistów rynku nieruchomości,

j. podejmowanie innych działań wspólnych w interesie członków Federacji,

k. wspieranie krajowego i lokalnych systemów wymiany ofert.
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§12.


Członkowie Federacji dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków kandydatów.

§13.


Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie krajowe lub regionalne posiadające osobowość prawną, skupiające grupy zawodowe specjalistów pracujących na rynku nieruchomości (pośredników, zarządzających, rzeczoznawców, deweloperów, itp.), na podstawie złożonej pisemnej deklaracji przystąpienia do Federacji i przedstawienia statutu; po przyjęciu przez Radę Krajową.

§14.


Członkiem wspierającym może być inna osoba prawna, a w szczególności mająca cele zarobkowe, popierająca działalność Federacji, w tym firma lub organizacja promowana przez Federację, stosownie do ustaleń paragrafu statutu, po przedstawieniu pisemnego wniosku i przyjęciu przez Radę Krajową.

§15.


Członek zwyczajny ma prawo do:

a. udziału swoich przedstawicieli we władzach Federacji i innych organach kolegialnych powoływanych przez te władze,

b. inspirowania działań Federacji i korzystania z doświadczeń organizacji w niej zrzeszonych,

c. korzystania z pomocy Federacji w zakresie:

I. realizacji własnych celów statutowych,

II. innych uprawnień wynikających z niniejszego statutu.

§16.


Członek zwyczajny ma obowiązek:

a. wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizacji celów Federacji,

b. przestrzegania i realizacji postanowień statutu Federacji oraz realizacji uchwał i decyzji władz Federacji,

c. terminowego wnoszenia składki członkowskiej dla współuczestniczenia w kosztach działalności Federacji,

d. uczestniczenia w między stowarzyszeniowych formach współpracy w ramach Federacji.

Członkowie zwyczajni opłacają składki na rzecz Federacji w kwocie zależnej od liczby zarejestrowanych członków, w wysokości ustalonej uchwałą Rady Krajowej.

§17.


Członek wspierający ma prawo do:

a. korzystania z pomocy organizacyjnej i usług Federacji wg zasad określonych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka,

b. inspirowania działań Federacji i korzystania z doświadczeń zrzeszonych w niej organizacji.

Członkiem kandydatem jest Stowarzyszenie nie spełniające wszystkich warunków koniecznych do nadania członkostwa zwyczajnego, które przez okres jednego roku ma za zadanie spełnić wymagania statutowe Federacji. Przysługujące mu w ciągu tego roku prawa i obowiązki odpowiadają prawom i obowiązkom członka wspierającego.

§18.


Członek wspierający ma obowiązek wnoszenia na rzecz Federacji wpłat uzgodnionych i określonych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka.

§19.


Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a. wystąpienia członka z Federacji złożonego na piśmie Radzie Krajowej,

b. wykluczenia przez Radę Krajową na skutek nie wywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym statucie,

c. skreślenia członka przez Radę Krajową wskutek:

I. rozwiązania Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej,

II. utraty kwalifikacji niezbędnych do nabycia praw członkowskich,

d. Rada Krajowa może zawiesić Stowarzyszenie w prawach członka w przypadku zalegania z uiszczaniem składek za okres dłuższy niż trzy miesiące. Równocześnie Rada wzywa do uregulowania zaległości pod rygorem podjęcia dalszych kroków. Po zastosowaniu wyżej opisanego trybu oraz po upłynięciu kolejnych trzech miesięcy nie płacenia składek, Rada Krajowa może postanowić o wykluczeniu w/w Stowarzyszenia z Federacji.
ROZDZIAŁ IV

USTRÓJ I WŁADZE FEDERACJI

§20.


Władzami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości są:

a. Rada Krajowa będąca zebraniem delegatów sfederowanych Stowarzyszeń oraz osób aktualnie wchodzących w skład Zarządu Federacji;

b. Prezydent, dwaj Wiceprezydenci i czterej członkowie Zarządu, stanowiący Zarząd Federacji;

c. Komisja Rewizyjna.

Organami doradczymi Federacji są:

1. Rada Programowa

2. Komisja Prawna

3. Komisja Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej

4. Komisja Edukacji

5. Komisja d/s Międzynarodowych

6. Komisja Wydawnicza

7. Komisja d/s Informatyki.

Komisje i Rada Programowa wykonują uprawnienia stanowiące w zakresie przekazanym im przez Radę Krajową. Przewodniczących Komisji wybierają członkowie Komisji spośród swojego grona. Zasady działania, organizacji i skład komisji i Rady Programowej określi regulamin uchwalony przez Radę Krajową.

Udział jednego przedstawiciela stowarzyszenia regionalnego w pracach komisji jest finansowany w miarę posiadanych przez Federację środków.

§21.


a. W skład władz Federacji mogą wchodzić wyłącznie osoby zrzeszone w organizacjach będących członkami zwyczajnymi.

b. Wszystkie wybory do władz Federacji odbywają się w sposób tajny.

c. Kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu trwa 2 lata, wygasa z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

d. Funkcja Prezydenta może być pełniona przez tą samą osobę nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

§22.


a. Rada Krajowa jest najwyższą władzą Federacji.

b. Delegatami do Rady Krajowej są dwie osoby wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia członka zwyczajnego Federacji oraz osoby aktualnie wchodzące w skład Zarządu Federacji.

c. Posiedzenia zwyczajne Rady Krajowej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku i zwołuje je Zarząd Federacji poprzez zawiadomienie na piśmie na 14 dni przed terminem posiedzenia.

d. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej należy do uprawnień Zarządu Federacji z inicjatywy Zarządu lub w wyniku wspólnej inicjatywy co najmniej 5 członków Rady Krajowej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

e. Posiedzenia Rady Krajowej prowadzi Przewodniczący wybrany spośród delegatów.

f. W posiedzeniach Rady Krajowej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organów wymienionych w statucie. Rada Krajowa przyjmuje sprawozdania z prac komisji.

§23.


a. Rada Krajowa wybiera i odwołuje spośród osób zrzeszonych w organizacjach będących członkami zwyczajnymi Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

I. Zarząd w osobach Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów i czterech członków Zarządu. Reprezentację poszczególnych grup zawodowych w Zarządzie określa uchwała Rady Krajowej.

II. Wybór Prezydenta następuje na pół roku przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta. Do czasu objęcia urzędu ma on prawo używać tytuł Prezydenta Elekta. Uprawnienia i obowiązki Prezydenta Elekta reguluje Rada Krajowa.

III. Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów na Radę Krajową. W skład Komisji Rewizyjnej może wchodzić tylko jeden członek zwyczajny danego Stowarzyszenia, przy czym członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu.

b. Do ważności wyboru Prezydenta i Wiceprezydentów wymagane jest uzyskanie powyżej 50% głosów członków Rady Krajowej, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

c. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów następuje druga tura głosowania, w której bierze udział dwóch kandydatów o najwyższej ilości głosów uzyskanych w pierwszej turze, zaś wybór następuje zwykłą większością głosów.

d. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % członków Rady Krajowej.

e. W czasie trwania kadencji władz Federacji uzupełnienie ich składów będzie następowało w trybie określonym w pkt. b, c i d niniejszego artykułu.

§24.


a. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji.

b. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

c. Zebrania Komisji Rewizyjnej celem dokonania kontroli winny odbywać się co najmniej raz na pół roku.

d. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§25.


a. Zarząd Federacji w osobach Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów i czterech członków Zarządu jest organem wykonawczym Federacji. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej jeden raz na kwartał.

b. Zarząd Federacji:

I. kieruje jej działalnością i reprezentuje Federację w stosunkach krajowych i zagranicznych;

II. realizuje uchwały Rady Krajowej;

III. opracowuje plany i programy działalności Federacji dla potrzeb Rady Krajowej;

IV. koordynuje pracę ośrodków i zespołów specjalistycznych powołanych przez Radę Krajową;

V. powołuje Dyrektora i określa zakres jego kompetencji. Dyrektor jest pracownikiem etatowym Federacji.

VI. przygotowuje projekt budżetu Federacji z możliwością zgłoszenia wniosków przez organy statutowe.

c. Prezydent kieruje pracami zarządu w oparciu o regulamin uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez Radę Krajową.

d. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli podjęte zostały większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

e. Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Federacji uprawniony jest Prezydent Federacji lub jeden z Wiceprezydentów łącznie z jednym z innych członków Zarządu lub Dyrektorem Federacji.

§26.


W ramach struktury organizacyjnej Federacji mogą być powołane grupy robocze i zespoły specjalistyczne. Grupy i zespoły mogą być powoływane po konsultacji z odpowiednią komisją i stowarzyszeniami lokalnymi.

§27.


Do zakresu działania Rady Krajowej należy:

a. uchwalenie zmian statutu Federacji,

b. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

c. ustalanie kierunków i programów działania Federacji,

d. określanie stanowiska i publikowanie opinii lub uchwał w sprawach istotnych dla środowisk rynku nieruchomości zasięgu i tematyce ogólnokrajowej lub regionalnej,

e. podejmowanie uchwał w sprawie organizowania działań między stowarzyszeniowych w tym dotyczących zwoływania krajowych konferencji specjalistów rynku nieruchomości,

f. uchwalanie wysokości stawek i kwot wpisowych członków Federacji, a Zarząd Federacji ma prawo jednorazowego obniżenia składki należnej od stowarzyszenia na jego wniosek na okres do 6 miesięcy,

g. powoływanie ośrodków i zespołów specjalistycznych do wykonywania określonych zadań,

h. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Federacji sprawach nieregulowanych tym statutem,

i. uchwalanie regulaminów Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów związanych z działalnością statutową,

j. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Federacji przedstawionych przez Prezydenta Federacji oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

k. uchwalenie budżetu Federacji i przyjęcie sprawozdania z jego wykonania,

l. wyrażenie zgody na nabywanie środków trwałych o wartości powyżej 30 000 zł, na nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz zaciąganie kredytów.

§28.


a. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów jeżeli obrady zostały rozpoczęte w 1-szym terminie.

b. W przypadku rozpoczęcia obrad w 2-gim terminie uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę delegatów.

c. Uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Federacji zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby delegatów do Krajowej Rady .

d. Każdy delegat Rady Krajowej ma jeden głos i nie może ustanawiać pełnomocników.

§29.


Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. wykonywanie kontroli nad całokształtem działalności Federacji pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Rady Krajowej,

b. przedstawienie Radzie Krajowej oceny działalności Federacji i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

c. kontrola wykonania budżetu.

§30.


Komisja Rewizyjna może:

a. żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Federacji i jej organów,

b. uczestniczyć w obradach Rady Krajowej oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§30a.


Rada Programowa przygotowuje plany i programy działań Federacji, które przedstawia w formie wniosku Radzie Krajowej, wnioskuje do Rady Krajowej lub Zarządu o podjęcie określonych działań, inicjatyw ustawodawczych, o wydawanie opinii i oświadczeń, na zlecenie Rady Krajowej lub Zarządu podejmuje wskazane działania, występuje z wnioskami do komisji, wyraża opinie w przedmiocie zmiany Statutu, projektów uchwał.

ROZDZIAŁ V

FUNDUSZE I MAJĄTEK FEDERACJI.

§31.


Federacja jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy lub nieruchomy.

§32.


Na fundusze Federacji składają się:

a. wpływy z kwot wpisowych i składek członków,

b. dotacje celowe lub wpłaty ze strony członków wspierających,

c. opłaty promocyjne uzyskiwane od firm i wydawców publikacji korzystających z godła Federacji,

d. wpływy z działalności gospodarczej,

e. darowizny.

§33.


Zobowiązania majątkowe w imieniu Federacji może zaciągać Prezydent lub wiceprezydent, łącznie z jednym z członków Zarządu.

§34.


a. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej.

b. Dla realizacji celów statutowych Federacja może zawierać umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło z innymi osobami.

c. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz na zasadach ustalonych przez Radę Krajową. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Federacji.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ FEDERACJI.

§35.


Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Rada Krajowa w trybie § 28.

§36.


a. Rozwiązanie Federacji może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej w trybie § 28. st. 1 i 2.

b. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, Rada Krajowa określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób przeznaczenia majątku Federacji.

c. Sprawy zmiany statutu lub rozwiązania Federacji muszą być umieszczone w porządku posiedzenia Rady Krajowej, doręczonym członkom Rady na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem treści proponowanych zmian statutu.

   [ Drukuj ] [ Wyślij stronę ]

Wszelkie prawa zastrzeżone
Powered by Php Blue Dragon CMS © 2003-2007 Łukasz Sosna & Team :: Polityka cookies