LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami04 Sierpień 2020, Wtorek

Rzecznik ds. dyscyplinarnych


Uchwała dotycząca ogólnych zasad działania Rzecznika ds. dyscyplinarnych. Również dostępna jako pliki w formacie PDF i RTF w dziale Download.


Ogólne Zasady Działania Rzecznik Dyscyplinarny
1.W Stowarzyszeniu działa Rzecznik Dyscyplinarny Stowarzyszenia jako reprezentant interesu społecznego.

2.Rzecznik Dyscyplinarny:
a.prowadzi z urzędu lub na wniosek postępowanie wyjaśniające co do naruszeń statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia, Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowych PFRN,
b.w ramach postępowania określonego pkt. 2a Rzecznik Dyscyplinarny: zbiera materiał dowodowy.

3.Rzecznik Dyscyplinarny po zakończeniu postępowania określonego w punkcie 2:
a.wnosi sprawę do Sądu Koleżeńskiego,
b.odmawia wszczęcia postępowanie z uwagi na brak kompetencji do rozpoznania sprawy,
c.umarza postępowanie ze względu na brak materiału dowodowego lub oczywistą bezzasadność.

4.Rzecznik Dyscyplinarny reprezentując interes społeczny może przyłączyć się do każdego postępowania przed Sądem Koleżeńskim wszczętego przez stronę samodzielnie.

5.Rzecznik Dyscyplinarny jest wybierany przez walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres kadencji władz Stowarzyszenia, pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Rzecznika.


6.Rzecznik Dyscyplinarny powinien cieszyć się autorytetem członków Stowarzyszenia mieć nieskazitelny charakter, dawać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków.

Wydruk ten pochodzi ze strony - LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami.
Możesz go także zobaczyć on-line pod adresem: http://www.lubspon.pl?m=articles&ms=view&article_id=7 LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami - Statuty, uchwały