LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami23 Październik 2018, Wtorek

Deklaracja członkowska


 

 

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON z siedzibą w Zielonej Górze

 

 

 

...............................................................

imię i nazwisko

Fotografia

................................................................

adres zamieszkania (kod miejscowość, ulica, nr)

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

 

Ja.............................................................................

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON z siedzibą w Zielonej Górze.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wpisowe w wysokści 100 zł wpłacę w terminie do dnia .......................................... i później będę regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Zielona Góra, dnia .......................... 20.... r.

 

 

......................................................................

(podpis)

 

Dane osobowe:

 

1 Nazwisko i imiona ....................................................

2. Nazwisko rodowe ....................................................

3. Imię ojca ...............................................................

4. Data i miejsce urodzenia..........................................

5. Obywatelstwo ........................................................

6. Dowód osobisty:nr ..................PESEL........................

7. Zawód wyuczony: ...................................................

    wykonywany .........................................................

8. Nr licencji ............................................................. 

9. Miejsce pracy .........................................................

.................................................................................

telefon ......................................................................

e-mail .......................................................

 

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia

 

Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu ................................. podjął uchwałę o przyjęciu w/w kandydata na członka Stowarzyszenia.

 

Podpisy członków Zarządu:

 

1. ..............................................

 

2. ..............................................

 

3. ..............................................

 

4. ...............................................

 

5. ..............................................

 

 

Wydruk ten pochodzi ze strony - LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami.
Możesz go także zobaczyć on-line pod adresem: http://www.lubspon.pl?m=articles&ms=view&article_id=12 LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami - Statuty, uchwały